O nas

Solidarność Klimatyczna to ruch:

 • oddolny, czyli tworzony przez ludzi takich jak Ty. Chcących działać wobec kryzysów: klimatycznego, ekologicznego i wspólnotowości.
 • głębokiej zmiany – jako ludzie jesteśmy częścią natury. Chcemy, żeby nasza gospodarka i polityka to odzwierciedlały i zapewniały bezpieczeństwo oraz przestrzeń na relacje.
 • pokojowy, odważnie i głośno ale bez stosowania przemocy stawiamy czoła chciwości, egoizmowi i  krótkowzroczności, które powodują chaos społeczny i klimatyczny.

Postulaty

Uznając katastrofę klimatyczną i środowiskową za jedne z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań stojących przed nami, jako Ruch Solidarności Klimatycznej działamy na rzecz:

 • głębokiej zmiany systemu politycznego:
  • długoterminowego zarządzania państwem, wykraczającego poza kadencyjność
  • zaangażowania obywateli w wyznaczanie celów państwa, tworzenie prawa oraz nadzór nad władzą wykonawczą.
  • maksymalnej sprawczości politycznej lokalnych i regionalnych wspólnot
  • egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i zanieczyszczenie środowiska
  • uznania kryteriów odbudowy środowiska i ochrony klimatu jako kluczowych przy ocenie wszystkich decyzji politycznych
 • głębokiej zmiany systemu gospodarczego
  • priorytetyzowania dobrostanu ludzi i innych gatunków w ekologicznie bezpiecznych granicach
  • mierzenia rozwoju poprzez wskaźniki uwzględniające dobrostan ludzi oraz troskę o ziemskie ekosystemy i ich równowagę
 • głębokiej, globalnej i międzygatunkowej solidarności
  • chronienia przed śmiercią i dbania o godność osób najbardziej dotkniętych katastrofą klimatyczną, w tym uchodźców klimatycznych
  • uznania podmiotowości i reprezentacji interesów wszystkich istot i natury jako takiej
  • sprawiedliwego rozłożenia kosztów zmian między podmioty, które najbardziej przyczyniają się do kryzysu klimatycznego

Diagnoza – gdzie jesteśmy?

Stoimy w obliczu postępującej katastrofy klimatycznej i załamania się różnorodności biologicznej

 • System polityczny nie jest zbudowany tak, by móc odpowiadać na głębokie i długofalowe wyzwania, które wymagają myślenia ponad perspektywą kadencji i kwestiami wizerunkowymi.
 • System gospodarczy uzależnia państwa, firmy i pojedynczych ludzi od działania na rzecz zysku i ciągłego zwiększania zużycia zasobów Ziemi, obciążając kosztami najbiedniejszych.
 • Oddzielenie od wspólnoty, natury i własnych emocji osłabia nas powodując niemoc i utrudniając przeciwdziałanie kryzysom.

Wizja – dokąd zmierzamy?

Budujemy świat, w którym:

 • Ludzkość podjęła działania adekwatne do skali dokonanych zniszczeń: wzięcie odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy, ograniczenie nierówności i budowanie silnych społeczności, inwestycje w działania przeciwdziałające dalszemu pogarszaniu się klimatu.
 • Człowiek jest postrzegany jako współzależna część natury. To pozwala nam pielęgnować troskę i różnorodność w społecznościach i ekosystemach.
 • Polityka i gospodarka wspierają życie wszystkich istot. Gospodarka rozpoznaje skończoność zasobów ziemskich i troszczy się również o niematerialne potrzeby ludzi. Polityka oparta jest na decentralizacji i sprawczości obywateli.
 • Kreatywność, autentyczność i ciekawość kierują człowiekiem w codziennym życiu. Akceptacja i szacunek są podstawą wychowania i relacji międzyludzkich. Człowiek jest całością.

Struktura

Struktura kręgowa:

 •  Krąg Misja – zajmuje się strategią, planowaniem, dbaniem o wpływ ruchu i uwzględnieniem bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w naszych działaniach
 • Krąg Struktura i Kultura – dba o dobre funkcjonowanie współpracy między poszczególnymi Kręgami, pielęgnuje kulturę współpracy osadzoną w naszych Wartościach i organizuje zasoby dla ruchu
 • Krąg Narracja i Komunikacja – tworzy wspólny wizerunek RSK, dba o docieranie z naszym przekazem do szerokiej publiczności i o inspirujące odpowiadanie na kryzys wyobraźni oraz mobilizacji
 • Krąg Budowanie Społeczności i Mobilizacja – wprowadza nowe osoby i rozwija je w kierunku liderek, proponuje działania i wspiera chętne grupy w ich realizacji, dbając o wymianę wiedzy i doświadczeń
 • Działania tych czterech kręgów koordynowane są w Kręgu Kotwiczącym, który dba o spójność współpracy i przepływ informacji. 

Kręgi Wpływ i Solidarność

 • To grupy zawiązane lokalnie (na ten moment we Wrocławiu i w Warszawie). Budują wspólnotę, mobilizują i wykonują działania podczas kampanii.

Wartości – czym kierujemy się w działaniu?

I. W obliczu katastrofy pielęgnujemy szczerość i odwagę.

Świat, który znamy, właśnie się kończy. Otwieramy się na emocje z tym związane. Wspomagamy się nawzajem w przeżywaniu żałoby i odrzucaniu fałszywej nadziei. Szczerze mówimy o zagrożeniach i nie boimy się pokazywać naszej wrażliwości. Tworząc ruch, bierzemy odpowiedzialność za własną sprawczość i decydujemy się na walkę o przetrwanie. Wierzymy, że taka postawa zainspiruje innych. Za podstawę budowania relacji i kolektywnego działania uznajemy szczerość. Komunikujemy się z odwagą, nie pomijając tematów trudnych.

II. Budujemy wspólnotę w oparciu o troskę i wizję lepszego świata.

Chcemy, żeby nasza wspólnota opierała się na wzajemnej trosce i wspólnej wizji świata, do którego dążymy. Troska jest zarówno powodem, jak i celem naszego działania. To z niej wychodzi potrzeba tworzenia, ratowania, przetrwania i walki, które mobilizują nas na co dzień. Jesteśmy ruchem pokojowym, który pielęgnuje nastawienie pełne miłości i współodczuwania. Nie chcemy krzywdzić innych ludzi i istot. Do zachowań które są dla nas trudne podchodzimy z empatią i próbą zrozumienia. Dbamy o siebie nawzajem i pomagamy sobie nawzajem. 

III. Dążymy do różnorodności, tworząc przestrzenie wolne od dyskryminacji i pełne wyrozumiałości.

Wierzymy, że każda osoba wnosi do ruchu najwięcej, realizując swoje predyspozycje i robiąc to, co jest jej bliskie. Szanujemy różne role i wyjątkowe zdolności każdej z nas. Nie staramy się być wszystkie takie same, jeśli chodzi o nasz poziom i sposób zaangażowania. Dążymy do różnorodności perspektyw i nie traktujemy różnic jako przeszkody, ale jako podarunek na rzecz kolektywnej mądrości. Aby wspierać naszą różnorodność tworzymy przestrzenie pozbawione dyskryminacji i otwarte na wszystkie osoby. Nie akceptujemy wyrządzania krzywdy oraz dyskryminacji. Jednocześnie nie odrzucamy i nie oceniamy ludzi, lecz wspieramy i wzmacniamy ich w pracy nad indywidualną zmianą. Kierujemy się zasadą: „lepiej mieć relację, niż rację”. 

IV. Zaufanie jest podstawą decentralizacji i wspiera nas w refleksji.

W naszych relacjach z innymi osobami opieramy się na zaufaniu. Nasz sposób podejmowania decyzji jest tego wyrazem. Decyzje podejmujemy w małym gronie osób, co umożliwia głębszą dyskusję oraz zwiększa szybkość podejmowania decyzji. Jednocześnie dbamy o to, żeby usłyszeć perspektywę osób, na których decyzja będzie miała wpływ. W ten sposób tworzymy zdecentralizowaną strukturę. Wzajemne zaufanie daje nam również poczucie bezpieczeństwa konieczne do nauki i refleksji. Nie boimy się błędów, bo rozumiemy, że są one częścią procesu. W podejmowaniu decyzji kierujemy się zasadą: „Wystarczająco dobre na teraz. Wystarczająco bezpieczne, żeby spróbować.”

V. Cenimy sobie pracę nad sobą.

Poszukujemy możliwości rozwoju osobistego i uczenia się. Dzięki informacji zwrotnej szukamy okazji do samorozwoju i decydujemy się na ciągłą pracę nad sobą. Wierzymy, że to jacy jesteśmy wewnątrz nas samych i w relacji z innymi wpływa na świat zewnętrzny. Widzimy siebie jako istoty nie tylko intelektualne i racjonalne, ale również duchowe, emocjonalne i cielesne. Wspieramy się w rozwoju tych części, których nasza kultura i społeczeństwo nie docenia. Obejmujemy nowe role i podejmujemy się nowych zadań. Uczymy się postępować w sposób bezinteresowny i dla dobra nas wszystkich, nie zapominając o własnych potrzebach. Sprawdzamy osobiste motywacje naszego działania.

VI. Jesteśmy ruchem pełnym osób liderskich.

Wspieramy się nawzajem w braniu odpowiedzialności za nasze wspólne działanie. Przejmujemy inicjatywę i wspomagamy inne osoby w podejmowaniu działań, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą oraz ustępując miejsca. Na pozycjach liderskich ważna jest dla nas różnorodność, dlatego dzielimy się umiejętnościami za pomocą treningów i wzajemnego wsparcia. Rozumiemy, że każdy sukces jest wynikiem działania wielu osób. Potrafimy gratulować innym i sobie samym za nasz wkład oraz nasze osiągnięcia, jednak nie przywłaszczamy sukcesów i nie przypisujemy ich jednostkom.

VII. Do działania podchodzimy z radością. Szanujemy różne etapy działania i regenerację.

Mimo ciężaru katastrofy klimatycznej, z którą musimy się mierzyć, chcemy zachować w sobie poczucie zabawy płynącej ze wspólnego działania. Relacje uznajemy za podstawę tworzenia alternatywy do obecnego systemu, dlatego z czułością je pielęgnujemy. Wspieramy się w odpoczynku, pozwalamy sobie na bycie i pracę z emocjami. Widzimy siebie jako jedną z wielu części otaczającej nas natury i w niej również szukamy spokoju i odpowiedzi. Doceniamy potrzebę regeneracji i uznajemy ją na równi z czasem na aktywność. Szanujemy cykle i ich dynamikę. Staramy się świadomie poruszać w tych cyklach, nie zaniedbując i nie umniejszając żadnego z ważnych etapów, ale też nie zatrzymując się w miejscu na zbyt długo.

VIII. Widzimy, że jesteśmy częścią większej zmiany.

Dostrzegamy osiągnięcia działających przed nami ruchów społecznych i korzystamy z wypracowanych przez nie rozwiązań. Uczestniczymy w tworzeniu sieci podobnych nam ruchów, wiedząc, że jesteśmy jedynie częścią większego ekosystemu. Celebrując wyniki naszej pracy, dzielimy się nimi, aby przyczyniać się do wzmacniania innych grup, działających na rzecz bliskich nam celów. We współpracy tej zachowujemy własną integralność i pracujemy na rzecz ustanowionej przez nas misji.

Obserwuj nasze działania na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Telegramie!